شرایط عضویت در انجمن

۱-داشتن مدارک از سازمانهای فنی و حرفه ای، میراث فرهنگی و گردشگری (جهت اعضای عادی)

۲- احراز صلاحیت در فعالیت یکی از کارگروه های تخصصی از جمله تخصصی – پژوهشی – روابط عمومی- مستندسازی- فرهنگی هنری

۳- تخصصی بودن نوع فعالیت برای مسئول کار گروه تخصصی (اعضای ممتاز) و کمیته های تخصصی (عادی وممتاز)

۴- اعضایی که دارای کارگاه شخصی و خانگی و یا کارگاه تولیدی هستند باید پروانه تولید ایشان مورد تائید مراجع قانونی و اجرای میناکاری مورد تاییدکارگروه تخصصی قرار گیرد و هر ۶ ماه یک بار تحت نظارت هیات نظارت که شامل مدیرعامل و یکی از اعضای کمیته های تخصصی قرار گیرد.

۵- هرگونه فعالیت تحت عنوان انجمن اعم از برگزاری نمایشگاه و … با تائید کارگروه هنری صورت پذیرد.

۶- درآمد حاصل از فروش محصولات اعضای انجمن و غیر انجمن که مورد تائید قرار گرفته است ۵ الی ۱۰٪ به حساب انجمن واریز میگردد.

۷- قبول هرگونه سفارش به نام انجمن فقط با تایید هیات نظارت صورت می پذیرد.

۸- بهره گیری اقتصادی وتبلیغاتی و سوء استفاده از نام انجمن بدون هماهنگی با هیاتمدیره طبق اساسنامه انجمن ممنوع و موجب ابطال کارت عضویت می گردد.

۹- کارت عضویت بعد از ۲ ماه تقاضای عضویت صادر می گردد تا استعلام در مورد صورت می پذیرد.

۱۰- اعضای عادی بعد از ۱۶ ماه ورود به انجمن حق رای خواهند داشت.

*مفاد این آیین نامه به صورت یکسال اول به دلایل ضروری با مشورت مرجع قانونی و در شرایط خاص و نظر هیئت مدیره قابل تغییر خواهد بود.

فهرست