ارسال شده توسط پشتیبان ۲

ویدیو بازدید اعضاء انجمن مینانگاران نقش جهان از آرامگاه پیر بکران

https://cdn.minanegaran.org/minanegaran-static/2023/12/12134924/InShot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B3%DB%B2%DB%B2%DB%B5%DB%B5%DB%B7.mp4 https://cdn.minanegaran.org/minanegaran-static/2023/12/12134959/InShot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B2%DB%B2%DB%B6%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B3.mp4 https://cdn.minanegaran.org/minanegaran-static/2023/12/12135025/InShot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B5%DB%B4%DB%B8%DB%B7%DB%B0%DB%B7.mp4
فهرست